| דיני עבודה

 

תחומי התמחות

משרדנו בעל ניסיון רב שנים בהגשת תביעות המסדירות את דיני העבודה ובכלל זאת: יחסי עובד - מעביד, הסכמי עבודה, הגדרות המושגים "עובד" ו"מעביד", חופש ההתאגדות, התנאים להגדרת ארגון עובדים יציג, הסכמים קיבוציים והסדרים קיבוציים, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי, סכסוכי עבודה, שביתה, זכויות עובדים מכוח דינים שונים, סיום יחסי עובד מעביד, פיצויים, פנסיה, חופש העיסוק, סמכויות בית הדין ועוד!

 

תביעות למימוש זכויות סוציאליות לרבות פנסיה, תאונות עבודה, ביטוח לאומי, שביתות, הטרדה מינית, מחלות מקצוע, שוויון הזדמנויות וכו';

 

פיצויי פיטורין -

עובד זכאי לפיצויי פיטורין, במידה והוא עבד שנת עבודה רצופה. הפסקה של שלושה חודשים ומעלה מנתקת את תקופת העבודה.

 

דמי חופשה -

חוק חופשה שנתית הוא החוק אשר קובע שעובד רשאי לצבור ימי חופשה בהתאם לוותק במקום העבודה, אך חוזה העבודה נכרת עקב רצונם האישי של העובד והמעביד ולכן הינם רשאים לקבוע בחוזה ימי חופשה מעבר למכסה הקבועה בחוק, אך לא ניתן להסכים בחוזה על ימי חופשה מתחת למכסה הקבועה בחוק.

 

הבראה -

הזכות לדמי הבראה קמה לתובע מכוח ההסכם הקיבוצי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה מיום 23/5/91, שהורחב בצו הרחבה. מכוח ס' 6(א) להסכם זה, קמה לעובד הזכות לפדיון ימי הבראה, אף לאחר סיום יחסי עובד ומעביד עבור תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קבל את דמי ההבראה בעבור אותה תקופה במהלך עבודתו.

 

מחלה -

חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות לקבל ממעסיקו דמי מחלה בעד תקופת מחלתו (סעיף 2 לחוק), בכפוף לתקרה של 90 ימים (סעיף 4 (א) לחוק). עבור יום המחלה הראשון לא ישולמו דמי מחלה, עבור יום המחלה השני והשלישי ישולמו דמי מחלה בגובה 50% מהשכר הרגיל, ובעבור יום המחלה הרביעי ואילך דמי המחלה הם בגובה 75% מהשכר הרגיל.

 

אפליה בעבודה -

המחוקק אשר הבין את המורכבות שביחסי העבודה ואת הבדלי הכוחות המובנים בין העובד למעביד, קבע בסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, באופן מפורש, כי מעביד לא יפלה בין עובדיו בקבלה לעבודה או בפיטורים.

 

"(א) לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון או היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, הצפוי להם, בכל אחד מאלה:

 

(1) קבלה לעבודה;

(2) תנאי עבודה;

(3) קידום בעבודה;

(4) הכשרה או השתלמות מקצועית;

(5) פיטורים או פיצויי פיטורים;

(6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה."

 

רשימת חוקים הרלוונטיים לנושא דיני עבודה:

 • חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969
 • חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963
 • חוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958
 • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951
 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א - 2001
 • חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957
 • חוק ישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז – 1957
 • חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.
 • חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951
 • חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
 • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002.
 • צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה (לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957).

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל דבר ועניין

* כל האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עו"ד.

 

 

 

אלה ישראלוב פילוסופ עו